1. Dr. Zeus A. Salazar’s new publications in 1 volume:

  •  Panayam tungkol sa tinguriang “Philippine Studies” sa U.P. sa konteksto ng pambansang kakanyahan/identidad / Dr. Zeus A. Salazar. Sampaksaan : ang araling Pilipino sa larangan pambansa at pandaigdigang pagbabago (2013 : UP Diliman).· Kasaysayan ng kapilipinuhan : bagong balangkas / Dr. Zeus A. Salazar. 2004
  • Ang Pantayong Pananaw bilang diskursong pangkabihasnan / Dr. Zeus A. Salazar. Pilipinolohiya : kasaysayan, pilosopiya at pananaliksik / inedit nina Violeta V. Bautista at Rogelia Pe-Pua. Manila : Kalikasan Press, 1991.
  • The Malayan connection ng Pilipinas sa Dunia Melayu / Dr. Zeus A. Salazar. Philippine Studies and Pilipinolohiya (Kabanata 15).
  •  Bagong historigrapiyang Pilipino : theoretical advances in the discourse of indigenization : a summary of Pantayong Pananaw

Donated by Dr. Zeus A. Salazar, retired UP professor, historian, anthropologist and the proponent of the Pantayong Pananaw.

 

Panayaw
2. Social dimension of education / Aniceta Manuel-Ortinero. Quezon City : C&E Publishing, 2011.

Donated by Dr. Aniceta M. Ortinero.She graduated from the University of the Philippines with an A.B. and M.A. in Philosophy and a Ph.D. in Philippine Studies. Gawad Chancellor nominee (Ang Pinakamahusay na Aklat), a national essay-writing first prize winner (Gantimpalang Collantes) and paper presentor in various conferences. Now a retired professor, she continues her book writing projects on selected toics for educational and non-educational purposes. (Biographical note from book cover).

dr. ortinero

Prof. Rodolfo Y. Tarlit receiving the book donated by Dr. Aniceta Manuel-Ortinero.

social dimensions

>>>ACLim